Świadomość prawna
dla społeczeństwa bez podziałów


Misją naszej fundacji jest poprawa jakości polskiej demokracji poprzez polepszanie świadomości prawnej społeczeństwa. Stramy sie mówić o prawie w sposób przystępny. Chcemy korzystać z know-how na temat prawa z innych krajów i implementować je do polskiego systemu. Dążymy do wprowadzania zmian systemowych, które przyczynią się do stworzenia społeczeństwa bez podziałów, opartego na równości i sprawiedliwości.

Priorytetowe obszary działań

Prawo i legislacje

  • tworzenie projektów ustaw i poprawek do ustaw
  • inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnych sferach życia społecznego, szczególnie rozwiązań legislacyjnych
  • tworzenie innowacyjnych rozwiązań w sferze przepisów prawa


Równość i współpraca

  • działalność na rzecz praktycznego stosowania zasad równości szans, w szczególności wpierania i promocji równych szans kobiet i mężczyzn
  • promowanie i wspieranie idei partnerstwa, w tym tworzenia sieci i porozumień organizacji pozarządowych oraz partnerstwa publiczno-społecznego na forum krajowym i międzynarodowym


Partycypacja i aktywizm

  • zachęcanie obywateli do uczestnictwa w życiu publicznym
  • zachęcanie do świadomego i odpowiedzialnego udziału w procesach demokratycznych, takich jak wybory powszechne
  • wzmocnienie demokratycznego procesu decyzyjnego, zwiększanie reprezentatywności społeczeństwa oraz budowanie zaufania do instytucji demokratycznych